FANDOM


تصفیه آب صنعتی RO

می توان هر سیستم  تصفیه آب صنعتی' RO' را به دو بخش اصلی ، پیش تصفیه و قسمت اسمز معکوسRO  تقسیم نمود.

 • سیستم پیش تصفیه :

هدف از سیستم پیش تصفیه در تصفیه آب صنعتی' RO' ، ساختن شرایط مناسب برای آب خوراک ممبران های اسمز معکوس به منظور پیشگیری از گرفتگی از طریق کنترل غلظت یون های رسوب گذار ، کنترل میزان ذرات معلق ، نابود کردن میکروارگانیسیم ها و حذف مواد آلی می باشد.

مراحل پیش تصفیه : با توجه به کیفیت آب ورودی و نوع آب ( آب سطحی ، چاه یا آب شهری) ممکن است از همه مراحل و یا از برخی از آنها در تصفیه آب صنعتی'RO'  استفاده شود.

 • حذف ذرات معلق درشت توسط توری ها و آشغالگیرها
 • ضدعفونی و میکروب کشی آب توسط کلر یا ازن
 • شفاف سازی آب از طریق انعقاد ولخته سازی
 • آهک زنی
 • سختی گیری توسط رزین های تبادل یونی
 • حذف ذرات معلق توسط فیلتر شنی
 • حذف کلر و مواد آلی توسط فیلتر کربنی
 • حذف کلر توسط تزریق مواد احیا کننده
 • تزیرق اسید برای تنظیم PH و جلوگیری از رسوب گذاری
 • تزریق مواد ضد رسوب ( آنتی اسکالانت)
 • استریل کردن آب توسط اشعه فرابنفش UV
 • حذف ذرات معلق باقی مانده توسط فیلترهای کارتریجی