FANDOM


دستگاه تصفیه آب خانگی

دستگاه تصفیه آب خانگی

با پیشرفت علم و ظهور تکنولوژی های جدید ، زندگی انسان ها وارد مرحله جدیدی شده است که می توانند با صرف حداقل هزینه از امکاناتی که قبلا به عنوان یک آرزو مطرح می شد استفاده کنند.

یکی از وسایلی که با ورودش به منازل ، کیفیت زندگی را تا حد زیادی بهبود بخشید دستگاه تصفیه آب خانگی بود.با اختراع سیستم های اسمز معکوس و ممبران RO در سال 1980 ، به تدریج دستگاه تصفیه آب خانگی وارد خانه های مردم جهان شد و امروزه در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از اجزا اصلی خانه ها به حساب می آید.

هر 'دستگاه تصفیه آب خانگی' می تواند دارای حداقل 5 و حداکثر 8 فیلتر باشد.

فیلترهای مراحل یک تا پنج ، فیلترهای اصلی دستگاه هستند و با نبود هریک از آنها ، کیفیت آب نهایی استاندارد و قابل قبول نخواهد بود و فیلترهای مراحل شش ، هفت و هشت با توجه به کیفیت آب منطقه و نیاز مصرف کننده به دستگاه اضافه می شوند.شرکت پاسارگاد صیام تمامی محصولات خانگی خود را به صورت پیش فرض به صورت شش مرحله ای ارائه می کند و دستگاه ها در مدل های هفت و هشت مرحله ای نیز موجود می باشند .